Wytyczne COVID

WYTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW KONCERTÓW TOS W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ COVID-19

Szanowni Państwo,

przedstawiamy poniżej informacje dotyczące aktualnych wytycznych sanitarnych, obowiązujących na wydarzeniach Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej:

 1. Ograniczona liczba widzów
  Udostępniamy widzom limitowaną liczbę miejsc, w zależności od aktualnej sytuacji w kraju oraz obowiązujących wytycznych, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.
 2. Obowiązek zakrywania ust i nosa
  Na terenie obiektu obowiązywać będzie bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa, tj. noszenia maseczek ochronnych. Osoby bez takiego wyposażenia nie zostaną wpuszczone na obiekt. W celach bezpieczeństwa, prosimy także, aby nie zdejmować maseczek w trakcie koncertu.
 3. Dezynfekcja rąk
  Przy wejściu na obiekt wszyscy uczestnicy obowiązkowo będą musieli skorzystać z dostępnych dozowników z płynem dezynfekującym.
 4. Zachowanie dystansu społecznego
  Podczas poruszania się w obiekcie, bądź w kolejce do wejścia, prosimy o zachowywanie bezpiecznego odstępu co najmniej 1,5 metrów od pozostałych uczestników wydarzenia.
 5. Podanie danych osobowych przy wejściu


  UWAGA!  Prosimy aby wszystkie osoby zaszczepione przeciw COVID-19 posiadające unijny certyfikat  zaszczepiania przeciwko COVID-19, negatywny wynik testu lub zaświadczenie o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 okazały je obsłudze w dniu wydarzenia przed wejściem na salę koncertową.

  Po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów zwolnieni są Państwo z wypełnienia oświadczenia z danymi kontaktowymi.

  Certyfikat/zaświadczenia przedstawiają Państwo jedynie do wglądu – nie gromadzimy ani nie przetwarzamy tych danych w żaden sposób.

  Osoby niezaszczepione przeciw COVID-19 oraz nie posiadające w dniu koncertu wyżej wymienionych dokumentów przed wejściem na koncert będą musiały wypełnić krótkie oświadczenie o stanie zdrowia oraz podać swoje dane: imię, nazwisko, numer telefonu. Treść oświadczenia dostępna jest również na stronie https://tos.art.pl/page/wytyczne-covid-19. Wypełnione i wydrukowane oświadczenie należy okazać obsłudze wraz z biletem w dniu koncertu. Oświadczenia są trwale niszczone w niszczarce po upływie 14 dni od daty koncertu w siedzibie Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w obecności komisji.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Toruńska Orkiestra Symfoniczna, która będzie przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia wydarzeń i zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

  Państwa dane mogą zostać przekazane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu bądź służbom porządkowym. Podane przez Państwa dane w razie potrzeby umożliwią łatwy kontakt po zakończeniu wydarzenia i ułatwią służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.

 6. Obsługa widza
  Abyśmy mogli wypełnić obowiązkowe procedury prosimy o przybycie na miejsce z 30 minutowym wyprzedzeniem.

  Preferowane są bilety elektroniczne w telefonach – aby umożliwić bezdotykową obsługę.

  Należy stosować się do wskazówek pracowników przy procedurze wejścia i wyjścia publiczności – możliwe będzie kierowanie Państwa do różnych wyjść znajdujących się w obiekcie.

  W kasie może znajdować się tylko jedna osoba.

  Biorąc udział w naszych wydarzeniach AKCEPTUJĄ Państwo nasz regulamin i wytyczne oraz zobowiązują się Państwo do przestrzegania wszystkich zasad.

  Jednocześnie TOS zastrzega, iż w przypadku nieprzestrzegania którejkolwiek z wskazanych wytycznych, osoba niestosująca się do panującego reżimu sanitarnego, zostanie poproszona o opuszczenie Sali i nieuczestniczenie w wydarzeniu.
 7. Klauzula informacyjna RODO
  Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) a także stosownymi aktami wykonawczymi informujemy, że
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toruńska Orkiestra Symfoniczna z siedzibą w Toruniu przy Alei Solidarności 1-3, NIP 9561429917.
  2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@tos.art.pl.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy – czyli zakupu biletu i/lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące pośrednio zaangażowane w kontakt z Panią/Panem (np. świadczące usługę IT) oraz podmioty, które w imieniu administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych.
  5. W związku z panującą pandemią COVID-19 informujemy, że dane osobowe mogą zostać udostępnione również GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) i służbom porządkowym.
  6. Dane osobowe uzyskiwane od Państwa przy wejściu będą przechowywane przez okres 14 dni od chwili ich pozyskania – czyli od dnia organizacji wydarzenia.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.